Search
Close this search box.

ALGEMENE VOORWAARDEN; MAGISCH TROUWEN

DEFINITIE: MAGISCH TROUWEN: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Maartje Goldsmits-Timmermans en Agnes Stijnen, handelend onder de naam “Magisch Trouwen”, gevestigd te Echt, aan de Houtstraat 63A en ingeschreven in het handelsregister onder Magisch Trouwen; KvK nummer 64976718.

Opdrachtgever: de wederpartij van Magisch Trouwen, zijnde diegene die de opdracht aan Magisch Trouwen heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Magisch Trouwen, een bruiloft, huwelijksaanzoek, verlovingsfeest, jubileum of evenement, of andere opdracht organiseert of een reservering daartoe pleegt. Een overeenkomst komt tot stand, totdat dat moment wordt de opdrachtgever ook wel de aanvrager genoemd.

Overeenkomst:

de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 Artikel 1 – ALGEMEEN

 1.1 Van toepassing zijn deze voorwaarden;  op alle aanbiedingen van Magisch Trouwen en ook op alle overeenkomsten, alle overige rechtsverhoudingen tussen Magisch Trouwen en opdrachtgever. Inclusief de wijzigingen daarvan, voor zover er niet schriftelijk is afgeweken, van deze voorwaarden.

1.2 De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven volledig van toepassing en van kracht, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden,indien er een of meer nietig zijn of vernietigd zouden worden.

1.3 Wanneer er op deze algemene voorwaarden eventuele afwijkingen, zouden zijn, zijn deze slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, en de toepasselijkheid daarvan,wordt door Magisch Trouwen niet geaccepteerd.

Onderstaande algemene voorwaarden komen daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – REALISATIE EN INHOUD OVEREENKOMST

 2.1 Een offerte, die als eerste is aangeboden, is wederkerig en vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan veranderde offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van een week, vanaf de datum die op de offerte vermeld staat,, tenzij anders is overeengekomen.

2.3 Een offerte bestaand uit verscheidene segmenten, en verplicht Magisch Trouwen niet tot het verrichten van een segment van de offerte, voor dat segment in de offerte bepaalde prijs.

2.4 De overeenkomst tussen Magisch Trouwen en Opdrachtgever komt tot stand, door ontvangst van Magisch Trouwen van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.

2.5 Mocht er tussen de partijen van Magisch Trouwen en op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing Magisch Trouwen Houtstraat 63A Echt,kvk 64976718, geen overeenkomst tot opdracht tot stand komen,te tijde van het uitbrengen van een offerte, is Opdrachtgever gehouden de door Magisch Trouwen gemaakte kosten te vergoeden, zoals ; de kosten , gemaakt om de locatie te bezoeken en informatie te verkrijgen en zoals omschreven in de offerte, kosten gemaakt om gesprekken op locatie bij aanvrager etc.

2.6 Indien er een Overeenkomst tussen Magisch Trouwen en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst resulteerende verplichtingen.

Artikel 3 –DE OPDRACHTGEVER VERLEEND ZIJN MEDEWERKING

3.1 Opdrachtgever draagt zorg ervoor,dat alle gegevens en bescheiden, tijdig ter beschikking worden gesteld, in de door Magisch Trouwen gewenste vorm, en die zoals door Magisch Trouwen het nodig acht,voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht.

3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor , dat Magisch Trouwen onmiddellijk wordt geïnformeerd over omstandigheden en/of feiten en die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, ook als deze via of van derden afkomstig zijn, voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Magisch Trouwen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Uitgaande van de correcte gegevens en bescheiden door de Opdrachtgever verstrekt, is Magisch Trouwen niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door de uitvoering gestaafd op deze informatie.

 3.4 De Opdrachtgever zal de door Magisch Trouwen, indien nodig voor de aard van de opdracht, de benodigde personele ondersteuning inzetten, als mede het inzetten van personeel, teneinde Magisch Trouwen in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien dit noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste bekwaamheid en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5. De extra kosten voortkomend uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht , zoals honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Magisch Trouwen in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen.

3.6 Mocht de  Opdrachtgever beslissen, ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ,op de inzet van extra ondersteuning, dan dient dit minimaal 4 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Magisch Trouwen schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra(personele) inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten. Magisch Trouwen Houtstraat 63A Echt,Nederland kvk 64976718

 Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Magisch Trouwen en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan drie uur rijden van de woning Magisch Trouwen is gelegen, zal er overleg zijn tussen Magisch Trouwen  en Opdrachtgever over een te boeken overnachtingsplek,de kosten van een overnachting bij Opdrachtgever in rekening brengen.

3.8 Opdrachtgever geeft akkoord aan Magisch Trouwen tot het gebruik van het beeldmateriaal, in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de portretrechten, ten behoeve van het portfolio van Magisch Trouwen.

3.9 Ingeval Opdrachtgever zelf een externe dienstverleners contracteert, dan dienen alle afspraken schriftelijk te zijn vastgelegd 2 weken voorafgaande aan de bruiloft,met al deze externe dienstverleners.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Magisch Trouwen is verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Magisch Trouwen van de door Opdrachtgever betaling van de eerste 45% van het vastgestelde bedrag als benoemd in artikel 7.1. alsmede de ondertekende offerte.

4.2 Magisch Trouwen het recht, ingeval dit positief/nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst,de hulp van derden in te schakelen.

4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden, komen, in billikheid, voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen is.

4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen expliciet schriftelijk anders overeengekomen is.

 4.5 Ingeval Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan, na daarover met Magisch Trouwen overeenstemming te hebben bereikt, zodat mogelijke negatieve gevoelgen van dien, niet Magisch Trouwen ten laste kan worden gelegd.

4.6 De door Magisch Trouwen ter beschikking gestelde decoratie, blijven eigendom van Magisch Trouwen, met uitzondering van verse bloemen. Deze decoratiematerialen dienen volledig en niet beschadigd aan Magisch Trouwen geretourneerd te worden. Ingeval dit niet zo blijkt te zijn, dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Magisch Trouwen te vergoeden.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN  OVEREENKOMST

 5.1 Ingeval van noodzakelijke wijzigingen en/of aan te vullen werkzaamheden, tijdens de uitvoering van de opdracht ,ten behoeve van de opdracht, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst desgelijks aanpassen. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Magisch Trouwen de opdrachtgever in alle redelijkheid, en tevoren hierover inlichten.

5.3 Magisch Trouwen behoudt zich het recht voor om, de afgesproken prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen, ingeval er meer dan vijf maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst. Magisch Trouwen is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en nader uit te leggen.

 5.4  Magisch Trouwen mag het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk, volgens verwachting, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet aansprakelijk is aan Magisch Trouwen, afwijkend aan de eerdere verwachte overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het eerdere overeengekomen bedrag. Magisch Trouwen zal opdrachtgever in dat geval, daarbij het gewijzigde bedrag en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

Artikel 6 – ARBEIDSLOON

 6.1 Het arbeidsloon van Magisch Trouwen is exclusief onkosten van Magisch Trouwen en exclusief declaraties van door Magisch Trouwen ingeschakelde derden.

6.2 Magisch Trouwen brengt de gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland, op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,40 per gereden kilometer.

 Artikel 7 – BETALING

7.1  Betaling zal worden gefactureerd, volgens het overeengekomen bedrag. Bij de organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 45% bij het tot stand komen van de Overeenkomst, 45% halverwege de planning van de bruiloft en 10% de week voor de bruiloft, of andere door Magisch Trouwen georganiseerde opdracht.

7.2 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 7 dagen na factuurdatum, zoals overeengekomen.

7.3 Een week na de bruiloft, of een andere door Magisch Trouwen georganiseerde opdracht, ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van naberekening, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en de eventuele creditering dan wel debetering, ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.

7.4 Mogelijke bezwaren tegen een factuur stellen de betalingsverplichting niet uit, voor het niet-betwiste deel van de factuur.

7.5 Bij een niet tijdige betaling, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere aanmaning is vereist. Vanaf dat moment zal Magisch Trouwen aanspraak maken op de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening. Ingeval Opdrachtgever consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen. Ingeval Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 20% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 250,00.

Artikel 8 –KLACHTEN

8.1. Klachten dienen binnen 1 week, en op zijn laatst binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, of andere opdracht,schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Magisch Trouwen te worden ingediend. De aanmaning dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Magisch Trouwenin staat is billijk te reageren.

8.2 Magisch Trouwen dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht te controleren. Indien de klacht naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Magisch Trouwen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.8.3 Het tijdig reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar van toepassing zijnde (betalings)verplichtingen op grond  van de Overeenkomst.

 Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Magisch Trouwenheeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever. Ingeval de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar mening van Magisch Trouwen onvoldoende wordt gegarandeerd, of bij niet correct gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, of ingeval de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Magisch Trouwen kan schaden.

9.2 Ingeval Magisch Trouwende nakoming van de verplichtingen uitstelt, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Ingeval de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Magisch Trouwen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.3 Ingeval Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt of annuleert, dan zullen overeengekomen salariëring en de door Magisch Trouwen gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Magisch Trouwen zal haar werkzaamheden, optimaal en naar beste kunnen verrichten, met de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kundig beroepsgenoot mag worden verwacht. Ingeval een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Magisch Trouwen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Magisch Trouwen voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Magisch Trouwen die door onzorgvuldig handelen is ontstaan, is Magisch Trouwen slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen salariëring.  Magisch Trouwen  is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).

10.2 Onder directe schade wordt alleen verstaan: de billijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. Eventuele billijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Magisch Trouwen in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, ingeval deze aan Magisch Trouwen toegerekend kunnen worden. Billijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten, bedoeld in deze algemene voorwaarden, hebben geleid tot beperking van directe schade.

10. Magisch Trouwen is niet aansprakelijk voor;

Schade als gevolg van het verschaffen van incorrecte  medewerking en/of informatie van Opdrachtgever. Schade door bedrijfsstagnatie. Kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade. Schade wegens door Magisch Trouwen gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.

10.4 Als Magisch Trouwen bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is Magisch Trouwen nooit aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Magisch Trouwen de competentie om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

10.5 Magisch Trouwen is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Magisch Trouwen of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING

11.1 Ingeval Opdrachtgever aan Magisch Trouwen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever, Magisch Trouwen, voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Magisch Trouwen en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving Magisch Trouwen een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Magisch Trouwen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Magisch Trouwen voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.

11.4 Ingeval Opdrachtgever aan Magisch Trouwen informatiedragers, elektronische bestanden of software en zo meer verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT

12.1 Magisch Trouwen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst ingeval zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elke tenlastelegging, die Magisch Trouwen niet kan worden toegerekend. Ten laste legging vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.

12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Magisch Trouwen op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Magisch Trouwen bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

12.3 Voor zoveel Magisch Trouwen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Magisch Trouwen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING

13.1 Opdrachtgever en Magisch Trouwen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het verband van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortkomt uit de aard, van de informatie.

13.2 Ingeval, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Magisch Trouwen gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Magisch Trouwen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Magisch Trouwen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever, Magisch Trouwen niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Magisch Trouwen behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

14.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,contracten en andere geestesproducten van Magisch Trouwen, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Magisch Trouwen toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN

 15.1 Geschillen tussen Magisch Trouwen en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Magisch Trouwen.

15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Magisch Trouwen zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op elke rechtsverhouding tussen Magisch Trouwen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.